keyboard_arrow_up
Gods woord geheel vernieuwd
 23 februari 2011 2 min. leestijd


Nu is er (eindelijk) een bijbelvertaling in het Nederlands op de markt gekomen waar alle geloofsovertuigingen in Nederland mee uit de voeten kunnen. Bijkomend voordeel is dat de bijbel in deze uitvoering leesbaar wordt voor degene die gewoon in de bijbel wil lezen. Wel is het dan verstandig om de literaire versie van de bijbel aan te schaffen welke bij uitgeverij Querido is uitgekomen. De nieuwe bijbelvertaling is geschreven in hedendaags Nederlands en dat komt de leesbaarheid ten goede. Helaas zijn oude "vertrouwde" termen verdwenen. Een voorbeeld is de veelbesproken voerbak die de kribbe heeft verdrongen. Toch zijn er ook veranderingen die gunstig zijn. Het volgende voorbeeld (de zondeval uit het eerste boek uit het oude testament "Genesis") maakt dat duidelijk. In de statenvertaling uit 1637 stond er namelijk:
Tot de vrouw zeide Hij: Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uwer dracht; met smart zult gij kinderen baren; en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben. En tot Adam zeide Hij: Dewijl gij geluisterd hebt naar de stem uwer vrouw, en van dien boom gegeten, waarvan Ik u gebood, zeggende: Gij zult daarvan niet eten; zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt; en met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens. Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen, en gij zult het kruid des velds eten. In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, dewijl gij daaruit genomen zijt; want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren.
Deze vertaling werd (en wordt in veel gevallen nog steeds) gebruikt in diverse kerken. In de nieuwe bijbelvertaling staat het echter als volgt:
Tegen de vrouw zei hij: `Je zwangerschap maak ik tot een zware last, zwoegen zul je als je baart. Je zult je man begeren, en hij zal over je heersen. Tegen de mens zei hij: `Je hebt geluisterd naar je vrouw, gegeten van de boom die ik je had verboden. Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan, zwoegen zul je om ervan te eten, je hele leven lang. Dorens en distels zullen er groeien, toch moet je van zijn gewassen leven. Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde, waaruit je bent genomen: stof ben je, tot stof keer je terug.
Het is aan de lezer wat hij de meest leesbare en herkenbare tekst vindt, maar de hedendaagse lezer zal zich hoogstwaarschijnlijk prettiger voelen bij de nieuwe tekst.

Wil je trouwens geen geld uitgeven voor een nieuw boek, maar toch de bijbel willen lezen. Dat kan... Hij staat namelijk in zijn totaliteit online . Een bijkomend voordeel is dat je online de verschillende versies van de bijbel naast elkaar kunt bekijken en zo de verschillen kunt ontdekken.
Dit artikel verscheen voor het eerst 10 jaar geleden.