keyboard_arrow_up

Lid worden

Hoe men lid kan worden van de Vereniging Club Vin Rouge is vastgelegd in de statuten en huishoudelijk regelement. Een kopie hiervan zal op verzoek aan leden overhandigd worden.
Hieronder volgt een samenvating van het huishoudelijk reglement:

Kandidaat stellen

Kandidaten voor het lidmaatschap moeten voorgesteld en gesteund worden door minimaal drie van de leden van de Club die de kandidaat persoonlijk kennen. Een van de drie leden zal vanuit de club optreden als contactpersoon voor de kandidatuur. Het lidmaatschap staat open voor zowel vrouwen als mannen.

Inschrijfformulier

Iedere kandidaat dient het inschrijfformulier volledig in te vullen en te sturen aan het secretariaat van de club.

Kandidatenboek

Na beoordeling van de inschrijfformulieren worden de gegevens van de kandidaten in het kandidatenboek ingeschreven. Dit gebeurd één keer per maand. Dit kandidaten boek is in te zien in de ontvangsthal van de sociëteit. De contactpersoon van de kandidaat zal hiervan persoonlijk op de hoogte worden gebracht wanneer dit gebeurd. Het kandidatenboek geeft de overige leden (die de kandidaat persoonlijk kennen) de mogelijkheid om hun steun voor de kandidaat te betuigen. Het is echter niet zo dat het aantal leden dat de kandidaat steunt bepalend is voor het selectie comité om tot een keuze te komen. De omstandigheden van de kandidaten zijn per geval verschillend en het selectie comité zal deze dan ook haar merites beoordelen.
Het kan zijn dat leden bezwaren hebben tegen een bepaalde kandidatuur. Het is dan het gebruik van de Club dat deze bezwaren niet in het kandidatenboek worden genoteerd, maar dat deze bezwaren persoonlijk aan de voorzitter van het selectie comité kenbaar gemaakt worden die deze in alle discretie zal behandelen. De globale inhoud van de bezwaren, maar niet de naam van degene die ze geuit heeft, zullen echter wel aan de contactpersoon van de kandidaat kenbaar gemaakt worden waarop deze kan besluiten de kandidatuur terug te trekken of voort te zetten.

Introductie van de kandidaten

Wanneer de kandidaat in het kandidatenboek is opgevoerd is het noodzakelijk dat de kandidaat persoonlijk geïntroduceerd wordt bij één van de leden van het selectie comité. De tijd en plaats van deze bijeenkomst kan via het secretariaat geregeld worden. De introductie duurt gewoonlijk ongeveer twintig minuten en kan plaats vinden in de vroege avond of voor de lunch.

Wachtlijst

Wanneer de kandidaat met goed gevolg geïntroduceerd is, wordt zijn naam op de wachtlijst geplaatst en deze lijst is in de ontvangsthal voor alle leden te raadplegen. Wanneer een naam minimaal een maand op de wachtlijst heeft gestaan kan het selectie comité overgaan tot stemming over de kandidatuur.

Stemming

Wanneer aan alle voorgaande voorwaarden is voldaan zal het selectie comité in besloten kring over gaan tot stemming. Over de uitslag zal de kandidaat persoonlijk worden geïnformeerd. Wanneer de aanvraag door het selectie comité geaccepteerd is, is de kandidaat verplicht binnen een maand het lidmaatschap te aanvaarden door het inschrijfgeld te storten in de kas van de club. De gehele procedure heeft doorgaans een doorlooptijd van vier tot vijf maanden.

Contributie

De jaarlijkse contributie voor de Club Vin Rouge is vastgesteld op € 2.500. Het inschrijfgeld voor het lidmaatschap bedraagt € 10.000 en dient binnen één maand na verkiezing in de kas van de Club gestort te zijn. Hierna is het lidmaatschap van de club aanvaard en definitief.
Op het inschrijfgeld na zullen alle verdere contributies en kosten verrekend worden via de MasterCard die bij het lidmaatschap hoort. Het lidmaatschap van de Club brengt vele privileges met zich mee, klik hier voor meer informatie.